Kriterier for §18 midler

Kriterier for tildeling

Senior- og Sundhedsudvalget fastsætter én gang i hver valgperiode kriterierne for uddeling af §18-midler. Nedenstående kriterier er gældende for perioden 01.06.2023 – 01.06.2026.

Udvalget ønsker at skabe tæt sammenhæng mellem kriterierne for tildeling af §18-midler og udvalgets sundhedspolitiske pejlemærker og strategi mod ensomhed – Flere i Fællesskaber.

De pejlemærker, hvor det frivillige arbejde i særlig grad kan fremme en positiv udvikling sammen med andre borgere i Haderslev Kommune, er:

 • Fremme af børn og unges sundhed
 • Fremme den sociale og geografiske lighed i sundhed
 • Fremme sundheden blandt ældre borgere
 • Fremme den mentale sundhed, herunder fremme af fællesskaber og forebyggelse af ensomhed

Derudover gælder nedenstående retningslinjer.

Hvem kan søge: Private foreninger, organisationer eller grupper, der arbejder med frivilligt socialt arbejde i Haderslev kommune

Hvilke formål kan der søges støtte til? Frivilligt socialt arbejde, som henhører under Social- og Sundhedsudvalget i Haderslev kommune og som understøtter sociale fællesskaber.

F.eks

 • Tilskud ydes som grundregel altid til selve det frivillige arbejde og de dermed forbundne udgifter
 • Rådgivning inkl. telefonrådgivning
 • Besøgsvennetjenester
 • Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis
 • Ledsageordninger på frivillig basis
 • Frivillige væresteder og sociale cafeer
 • Forskellige former for aflastningstjenester for pårørende m.m.
 • Visse former for selvhjælpsgrupper og krisecentre
 • Indgåelse af åremålsprojekter, dog max 3 år
 • Patientforeninger, der yder fremme af forebyggelse og sundhed
 • Anerkendelse og fastholdelse af frivillige som bidrager til at styrke fællesskabet
 • Tilskud rettet mod rekruttering af nye frivillige

Arbejdet skal være frivilligt
Frivilligt socialt arbejde er en samlet betegnelse for frivillig indsats inden for det sociale og sundhedsmæssige område, som har frivillig arbejdskraft som en væsentlig del af organisationens grundlag.

Den frivillige forening skal være en åben forening, som byder nye medlemmer ind i fællesskabet, arrangementer og tilbud.

Ved frivillig forstås, at arbejdet udføres af lyst og interesse og ikke som led i f.eks aktivering. Aktiviteterne er som hovedregel ikke lønnet (men evt. kompenseret for udgifter) og udføres for andre end familie og slægt og er til gavn for andre end èn selv. Arbejdet skal være af formel karakter og foregå inden for rammerne af en organisation, forening, gruppe eller projekt.
En frivillig forening/organisation karakteriseres ved ikke at være en forening, hvor et overskud går til ejerne. Derimod kan der drives f.eks genbrugsforretning til gavn for arbejdet.
Foreningen/organisationen behøver ikke at være formaliseret med bestyrelse m.m., men der skal som et minimum være en ansvarlig kontaktperson for gruppen, ligesom gruppen skal formulere “Et formål med arbejdet” samt udtrykke, hvor evt. pengebeholdning skal anbringes i tilfælde af ophør.

Der må gerne være lønnet arbejde i tilknytning til aktiviteten, f.eks administration, projektledelse, men der kan ikke søges lønkroner til denne opgave.

Arbejdet skal udføres inden for kommunen.
Tilskud fra den kommunale pulje skal gå til aktiviteter, der kommer kommunens borgere til gode.

Medfinansiering
Ved bedømmelse af ansøgningen kan der lægges vægt på, at der også søges og opnås støtte fra anden side, f.eks fra regionen eller fra organisationens landsforening.
Det er derfor vigtigt at udfylde dette felt i skemaet.

Paraplyorganisationer og hovedforeninger
Paraplyorganisationer kan modtage tilskud, hvis disse kanaliseres videre til medlemsorganisationer eller til borgere fra Haderslev kommune, der deltager i den konkrete aktivitet.

Årsberetning og regnskab
Hvis der opnås støtte, vil man samtidig modtage instruks om årsberetning og regnskab.

I forbindelse med ansøgning skal der oplyses om foreningsformuen samt eventuelt regnskab for de sidste 12 måneders ansøgte midler og anvendelsen af disse.

Haderslev Paletten:

Succesfulde ansøgere opfordres til at synliggøre deres forening/tilbud/aktivitet på Haderslev Paletten. Hjælp til dette fås ved Dorte Lange doev@haderslev.dk ellers Lars Pedersen lped@haderslev.dk

Hvem kan ikke ansøge?
Offentlige institutioner og bestyrelser for disse kan ikke søge, men kan lægge hus til aktiviteter, der udføres af frivilligt organiserede. Der ydes ikke tilskud til landsindsamlinger.

Prioritering
Der tilgodeses max. 3 ansøgninger fra den samme forening. Har man sendt mere end én, er det vigtigt, at foreningen prioriterer sine ansøgninger.

Tilbagebetaling
Er der søgt penge til et bestemt formål og foreningen ikke har mulighed for at gennemføre aktiviteten, skal pengene tilbageføres til kommunen. I enkelte tilfælde kan der forespørges om udsættelse, hvis en aktivitet kan gennemføres inden for de næste 12 måneder.