repræsentatsskabsmøde 21. marts 2024

Repræsentantskabsmøde i FrivilligCenter og Selvhjælp Haderslev.

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde i Frivilligcenter og Selvhjælp Haderslev.

Hammelev Forsamlingshus torsdag den 21. marts 2024 kl. 19.00

Foreningens øverste myndighed er repræsentantskabet, som består af to repræsentanter fra hver af de frivillige foreninger, som er medlemmer. Repræsentanterne udpeges af den enkelte forening. For at blive repræsentant skal man have været medlem af den pågældende forening i mindst fire uger”.

”Senest 2 uger før mødet skal tilmelding med navn på deltagere finde sted ”.  

Der udleveres to stemmesedler pr. forening. Har I blandt jeres medlemmer flere med interesse for aftenen er de velkomne. Tilmelding senest den 6. marts på hjemmesiden https://frivilligcenter.dk/

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning v. formanden / korte beretninger ved lederne.
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
 4. Budgetfremlæggelse.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg er:
  1. Chathrine Olesen, modtager genvalg
  1. Metha Christensen, modtager genvalg
  1. Valg af 2 suppleanter.

 Ifølge vedtægterne vælger Selvhjælp Haderslev på forhånd bestyrelsesmedlemmer:

 Anita Brandorff er på valg, modtager genvalg.

 Derudover vælges en suppleant.

 • Eventuelt.

 Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsesformand

 Erik  Hansen edde.haderslev@mail.tele.dk i hænde senest 14 dage før mødet – den. 7. marts 2024.

 Efter repræsentantskabsmødet er der fællessang ved Maria Johannsen.

 Maria Johannsen er freelance sopran og leder af Foreningen Cantabile. Derudover er Maria frivillig

 og holder i foråret Fællessang og Livsglæde, ved FrivilligCenter og Selvhjælp Haderslev.

 Haderslev, den 20. februar 2024

Bestyrelsesformand Erik Hansen